1907 ÜNİFEB
TÜZÜK

TÜZÜK

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı

Madde 1: Derneğin adı, 1907 ÜNİVERSİTELİ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ’ dir. Kısaca 1907 ÜNİFEB olarak anılır.

Derneğin Merkezi

Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içerisindedir.

Tanımlar

Madde 3: Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları taşırlar.
Dernek: 1907 Ünifeb Fenerbahçe Derneği;
Tüzük: 1907 Ünifeb Fenerbahçe Derneği’nin Ana Tüzüğü;
Merkez: Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içerisindedir.

İkametgah: Derneğin yönetim yeri İstanbul’dur;
Üyeler: Derneğin asil ve onursal üyeleri;
Fenerbahçe: Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği

Derneğin Amacı

Madde 4: Derneğin temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü esaslar çerçevesinde ve Atatürk ilkelerine uygun olarak,
a)Üyelerin bir takım ruhu içinde Fenerbahçe’ye katkıda bulunabilecekleri ortamlar yaratmak,
b)Tüm üniversitelerde Fenerbahçeli gençleri bir araya getirmek, üniversite sıralarından başlayan Fenerbahçe taraftarlığını kalıcı kılmak,
c)Fenerbahçe’nin spor ve sosyal aktivite kulübü olarak çağdaş bir yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin rol oynamak,
d)Ülke menfaatleri paralelinde, Fenerbahçe için, Fenerbahçe camiasında ve ülke kamuoyunda etkin ve doğru lobi oluşturmak,
e)Söz konusu sayılan amaçlarla iletişimi geliştirmek ve teşvik etmektir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Madde 5: Dernek, yukarıdaki Maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için:
1. Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını,
bilgilendirilmesini sağlar ve 1907 Ünifeb Fenerbahçe Derneği kardeşlik ruhunun gelişmesini teşvik eder.
2. Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar,
3. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüd, anket, seminer, belgesel, film yarışması ve futbol karşılaşmaları vb. ile her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar,
4. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar,
5. Spor alanında karşılaşılan çeşitli zorlukların aşılması için her türlü çalışmada ve faaliyette bulunabilir, ilgili tüm konularda kararlar çıkmasında çaba gösterebilir,

 1. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir,
  7. Üyelerinin istirahati ve boş zamanlarını değerlendirebilmek amacıyla lokal açabilir,
  8. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları tesis edebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
  9. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, bağışta bulunabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
  10. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, bağış alır ve verir,
  11. Yetkili resmi makamlarca öngörülen gerekli izinlerin alınması koşuluyla yurt dışındaki benzer amaç ve niteliklere sahip kuruluşlarla ilişki kurabilir, işbirliğinde bulunabilir ya da uluslararası faaliyetler gerçekleştirebilir,
  12. Internet üzerinde hazırlanacak bir web sitesi aracılığı ile tanıtımda bulunabilir ve üyeleri arasında koordinasyonu güçlendirerek elektronik ortam üzerinden faaliyetlerini duyurabilir,
  13. Fenerbahçe’ye yardım ve tanıtım amaçlı sosyal faaliyetlerde bulunabilir.

Dernek Kurucuları

Madde 6: Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları aşağıdaki gibidir.
1. Berkay Erdim – Öğrenci
2. Özgür Selvi – Öğrenci
3. Kerem Akalın – Öğrenci
4. Emre Altındal – Öğrenci
5. Cenker Köse – Öğrenci
6. Didem Bektaş – Öğrenci
7. Serkan Ceylan – Öğrenci
8. Elkin Yıldırım – Öğrenci
9. İhsan Altundaş – Öğrenci

Dernek Amblemi

Madde 7: Derneğin amblemi Ek-1’de gösterilmiştir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Üyelik Koşulları

Madde 8: Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.
8.1)18 yaşını doldurmuş ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okumakta olan üniversite veya yüksekokul öğrencisi olmak veya üniversiteden veya yüksekokuldan mezun olduğu halde 30 yaşından gün almamış olmak,
8.2)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
8.3)Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olmamak ve Derneklere üye olmaktan yasaklanmamak,
8.4)Özel kanunlarla aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili Maddeleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,
8.5) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
8.6) En az üç Dernek üyesince, Fenerbahçe taraftarı olduğu kanıtlanmış ve bu suretle Dernek Üyeliğine önerilmiş olmak,
8.7) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek kaydıyla ve Balotaj Kurulunca ön soruşturması tamamlanarak müracaatın Balotaj Kurulu tarafından olumlu bir raporla Yönetim Kurulu’na, bildirilmesi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla üye olabilir,
8.8) 1907 Fenerbahçe Derneği’de Dernekler Kanunu uyarınca bir tüzel kişilik olarak 1907 Ünifeb Fenerbahçe Derneği’ne üye olabilir.

Üyelik Türleri

Madde 9: Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.
9.1) Asil Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
9.2) Onursal Üye: Ülkeye, Üniversitelere, Dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişiler arasından ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile seçilen fahri nitelikteki üyeliktir. Onursal üyeler, organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.
9.3) Komite Üyeliği(Aday Üyelik): Yönetim Kurulu tarafından birliğin aktivitelerini desteklemek amacıyla kurulan komitelerde bulunan kişiler, komite üyesi statüsünde derneğe üye olmaya hak kazanırlar. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin imkânlarından yararlanmak, genel düzenlenen toplantılara katılım göstermek ve işlerde yönetim kurulunun belirlediği derneği temsil etmek; sorumlulukları ise, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek, yönetim kurulu tarafından belirlenen disiplin talimatlarına uymak ilkelerini içerir.
Üyelik İşlemleri

Madde 10: Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
A) Asil Üyeliğe Giriş
A.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ve en az üç Dernek üyesince imzalanmış “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına kendilerinden istenebilecek diğer evrak ile birlikte sunarlar,
A.2) Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatı alındığı tarihi izleyen en çok otuz gün (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
A.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir ve “Üye Kimlik Belgesi” verilir. Giriş ödentisi ile Yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği sıfatı kazanılamaz.
A.4) Yönetim Kurulu’nun, adayın üyelik isteğinin reddine ilişkin kararına karşı ancak ilk Genel Kurul’da itiraz edebilir.
B) Onursal Üyeliğe Giriş
Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan kişilerin müracaatı halinde veya Dernek Genel Kurulu’nun ya da Dernek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Yönetim Kurulu adı geçenin yeterli nitelikleri haiz olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, müracaat sahibine yazı ile bildirir.
C) Komite Üyeliğine Giriş
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komitelerin sorumlularının-komite çalışmasına uygun gördüğü kişilerin, yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri tarafından salt çoğunlukla belirlenmesi sonrası kişiler komite üyesi olmaya hak kazanırlar.

Asil üyelerden talep edilecek evraklar kendilerinden talep edilir.

Hiç kimse Derneğe üye olamaya zorlanamaz.

 

Üyeliğin Sonra Ermesi

Madde 11: Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.
11.1) Üyenin ölümü: Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer,
11.2) Üyelik en geç, üyeler 30 yaşından gün aldıklarında ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrencilik statüleri devam ediyor olsa dahi kendiliğinden sona erer. Üye tüzel kişiler için bu madde uygulanamaz.
11.3) Üyelikten ayrılma: Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve derneğe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten ayrılabilir.
11.4) Üyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.
11.4.1) Özürsüz olarak üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,
11.4.2) Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu uyarınca derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,
11.4.3) Yetkili olmadığı halde Dernek adına işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,
11.4.4) Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,
11.4.5) İki Genel Kurul dönemi üst üste dernek aidatının ödenmemesi,
11.4.6) Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.

Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

Madde 12: Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapıp, üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını Yönetim Kurulu çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin Dernek Üye Defteri’ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. Üyelikten çıkarılan kişiler, üyenin konuğu olarak dahi Derneğin tesislerine giremezler.

Organlar

Madde 13: Derneğin üçü (3) zorunlu, üçü (3) isteğe bağlı altı (6) organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
Zorunlu organlar:
13.1) Genel Kurul
13.2) Yönetim Kurulu
13.3) Denetleme Kurulu
İsteğe bağlı organlar:
13.4) Danışma Kurulu
13.5) Disiplin Kurulu
13.6) Balotaj Kurulu

Genel Kurul

Madde 14: Dernek Genel Kurulu her yılda bir olağan olarak Haziran ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya il sınırları içinde uygun bir yerde çalışmalarına başlar.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 15: Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
15.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılmazlar.
15.2) Genel kurula katılacak üyeler. En az onbeş (15) gün önceden yapılacak toplantının

ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde düzenlenecek 2. Toplantının tarihi, saat, yeri ve gündemi duyurulmak suretiyle toplantıya çağırılır.

15.3) İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
15.4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az onbeş (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
15.5) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 16: Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
16.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
16.2) Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
16.3) Genel Kurulda gündemdeki Maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda bir (1/10)’i tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem Maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
16.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
16.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili Maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 17: Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
17.1) Dernek üye sayısın beşte bir (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
17.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
17.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı,
17.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme Madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 18: Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
18.1) Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
18.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
18.3) Çalışma dönemi yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
18.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerine aktarmak,
18.5) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karar bağlamak,
18.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karar bağlamak,
18.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
18.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
18.9) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
18.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
18.11) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,
18.12) Derneğin şubelerinin açılmasına, yetkilerin saptanmasına ve kurucuların belirtilmesine karar vermek.

Yönetim Kurulu

Madde 19: Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Yönetim Kurulu, On beş (15) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.
19.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından bir (1) yıllığına seçilir. Bir yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını takiben başlar.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 20: Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
20.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi (7) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler ve sorumlular seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
20.2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
20.3) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı Yönetim Kurulu asil üye sayısının salt çoğunluğu olup, kararlar çoğunlukla alınır. Karar alırken oyların eşit olduğu durumda yönetim kurulu başkanının oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
21.2) Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
21.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
21.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
21.5) Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,
21.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak  ve üyelere duyurmak,
21.7) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,
21.8) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
21.9) Derneğin işlerini yönetecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
21.10) Sağlanacak gelirlerin Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurulun onayına sunmak,
21.11) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
21.12) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
21.13) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
21.14) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulu

Madde 22: Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
22.1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla bir (1) yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
22.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
22.3) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı karar ve yeter sayısı iki (2) dir.

22.4) Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
22.5) Genel Kurul’un onayıyla çalışma planı ve bütçenin uygulanması için Denetleme Kurulu’nun belirleyeceği ilke ve esaslar çerçevesinde yönetmelik çıkarılabilir.

Danışma Kurulu

Madde 23: Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Eski Başkanları ile Onursal Üyeler ve Dernek üyeleri arasından bir (1) yıllık süre için, üçte iki (2/3) çoğunluk oyuyla seçilmiş yedi (7) danışmandan oluşur. Danışma kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantılarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar sayısı basit çoğunluktur. Danışma Kurulu, Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 24: Görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
24.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,
24.2) Dernek ve Fenerbahçe camiasının kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,
24.3) Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek, tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek,
24.4) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

Disiplin Kurulu

Madde 25: Disiplin Kurulu, beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul’ca bir (1) yıl için seçilir. Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Disiplin Kurulu ayda en az bir kez Dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Disiplin Kurulu asgari üç (3) üye ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Bu Kurulun görevi:
a) Derneğimize başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi, tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
b) Tüzüğün 12. Maddesi uyarınca “Üyelikten Çıkarılma” konuları hakkında karar alıp, Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktadır. Genel Kurul ilgili çalışma döneminde, Disiplin Kurulu oluşturulmaması ve Disiplin Kurulunun görev ile yetkilerinin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine bu konuda herhangi bir gündem Maddesi olmasa da karar verilebilir.

Balotaj Kurulu

Madde 26: Balotaj Kurulu dört (4) asil iki (2) yedek üyeden oluşur. Balotaj Kurulunun üç asil ve iki yedek üyesi dernekte üç yılını doldurmuş (Kuruluştan itibaren ilk üç yıl için bu şart aranmaz) ve aidat borcu olmayan üyeler arasından, Genel Kurulca bir (1) yıllık görev süresi için seçilirler. Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi de dört kişilik Balotaj Kurulu’nun tabi üyesi olur. Balotaj Kurulu ön soruşturması bitirilerek kendisine gönderilen, Madde 8’de sıralanan üyelik koşulları taşıyan üye adaylarının üyelik müracaatlarını değerlendirir, Derneğin genel yapısına uygun olup olmadığını inceler ve görüşlerini bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Balotaj Kurulu Başkanlığını Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi yapar ve Kurul gerek görüldüğü zamanlarda Kurul Başkanının çağrısıyla toplanır.

Ortak Hükümler

Madde 27: Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe seçilir.

Yürütme Biriminin Amaç ve Çalışma Biçimi

Madde 28: Dernek Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak, lokal ve tesislerin kurulması, iktisadi işletmeler, vakıflar ve dayanışma sandıklarının Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup, Yönetim Kurulu ve/veya Tüzük uyarınca belirlenen sayıda ve Yönetim Kurulu tarafından atanan,
28.1) Uzman Danışmanlar,
28.2) Yönetim ve Hizmet Komiteleri,
28.3) Görevlilerden oluşur.

Uzman Danışmanlar

Madde 29: Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda Danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak spor, halkla ilişkiler ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman Danışmanlar Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve Danışma kurullarına Danışmanlık yaparlar.

Yönetim ve Hizmet Komiteleri

Madde 30: Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) kişiden oluşan yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler. Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme ve Danışma kurullarının karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

Yürütme Birimi Görevlileri

Madde 31: Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme Birimi görevlileri atanabilir. Yürütme Birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları ‘Personel Özlük Hakları’ Yönetmeliği’nde gösterilir.

Çalışma Dönemi ve Bütçe

Madde 32: Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapılması Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve Maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterir.

Derneğin Gelirleri

Madde 33: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
33.1) Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Ödentisi her yıl Yönetim Kurulu’nun uyarlama yetkisi saklı olmakla beraber elli (50) Türk Lirasıdır. Söz konusu üyelik ödentisinin ödeme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

33.2) Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliği devam süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup Yönetim Kurulu’nun uyarlama yetkisi saklı olmakla birlikte elli (50) Türk Lirasıdır. Söz konusu üyelik ödentisinin ödeme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
33.3) Katılma payı: Katılma payı, lokal ve tesislerin yeniden yapımı ya da var olanlarda değişiklikler, yenilemeler ve onarımların yapılması için öngörülen proje giderlerini karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutardır. Dernek üyelerinin katılma pay(lar)ı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve tutarları saptanır. Katılma payı, her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirleri de kapsamaktadır.
33.4) Yararlanma payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanları Dernek Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.
33.5) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,
33.6) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,
33.7) Ortaklıklar, İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
33.8) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

Dernek siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 34: Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.
34.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık ödentinin tamamı Haziran ayında alınır. Yönetim Kurulu, ödenmesi gereken Yıllık ödentiler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.
34.2) Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliği’nin 42.-46. Maddelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve İl Dernekler Müdürlüğü’ne yetki belgelerinin birer sureti verilmek kaydıyla bildirilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
34.3) Giderlerine ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Derneğin herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye bağışta bulunması hali bundan istisnadır.
34.4) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır.

Defterler, Kayıtlar ve Hesap Dönemi :

 

Madde 35 :

 

Dernek için aşağıda gösterilen ve Noter’den ve ya İl Dernekler Müdürlüğü’nden onaylanmış defterler tutulur.

35.1) Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

35.2) Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

35.3) Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

35.4) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

35.5) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

35.6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması halinde yukarıda anılan defterlerden 1,2,3 ve 6 no.lu bentlerde sayılan defterlerin yanı sıra Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutulur. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Hesap dönemi 1-(Bir) takvim yılıdır. 01.Ocak’ta başlar, 31.Aralık’ta sona erer.

 

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 36 : Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurul üyelerinin en az üçte iki (2/3) çoğunluğunun hazır bulunacağı toplantıda katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağırılır. Bu toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın açılır ve Tüzük Değişikliği konusu görüşülür. Ancak, tüzük değişikliği kararının hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu kararı ile alınması zorunludur. Ayrıca katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Değişiklik önerileri en az on (10) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda Ana Tüzük değişikliği görüşülemez.

 

Derneğin Dağıtılması :

Madde 37 : Dernek özellikle dağıtma için çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte iki (2/3) hazır bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilr.

İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı taktirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağırılır. Bu toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın açılırve  Derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu kararı ile alınması zorunludur. Ayrıca katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Derneğin dağıtılması, yönetim kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne devredilir.

 

Yönetmelikler :

Madde 38 : Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen Yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

38.1) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği

38.2) Genel muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği

38.3) Lokal ve Tesisler Yönetmeliği

38.4) İktisadi İşletmeler Yönetmeliği

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir.

 

Hüküm Eksikliği :

Madde 39 :  Bu Ana Tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük :

Madde 40 : Bu Ana Tüzük, Kurucular Genel Kurulu tarafından onaylandığı _ /_ / tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

 

 

 

Yürütme :

 

Madde 41 : Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu Yetkilidir.

Derneğin Borçlanması :

Madde 42 : Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde Genel Kurul tarafından tespit edilen miktar kadar borçlanabilir.

Derneğin İç Denetimi :

Madde 43 : Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu uygun göreceği bir Yeminli Mali Müşavirlik kuruluşuna Dernek kayıtlarını denetletir ve denetleme sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na verilir. Düzenlenen bu raporlar Denetleme Kurulu’nca değerlendirilir. Denetleme Kurulu, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Uygulama Denetleme Kurulu görüşü doğrultusunda yürütülür.

Bizi Takip Edin

Aşağıdaki simgelere tıklayarak sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz.