1907 ÜNİFEB

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında,

Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği tarafından (“ÜNİFEB Mezunlar Derneği”) ve

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği tarafından (“1907 ÜNİFEB”) kişisel verileriniz, Veri

Sorumlusu olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu “Kişisel Verilerin

İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kanun’dan doğan aydınlatma

yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, ankete katılarak ödüllerin sahiplerinin belirlenmesine

katkıda bulunan öğrencilerin bilgilerine sunulmaktadır.

Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği

Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. Çamlıbel Sok. No:1 D:9 34724 Kadıköy/İstanbul Tel:

0216 330 30 25 | Faks: 0850 220 04 51

info@unifebmezunlar.org

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği

Konaklar Mah. Çınar Sok. Emlak Bankası Apt. Daire:7 Levent/İstanbul

0212 283 55 50

kurumsal@1907unifeb.org

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ÜNİFEB Mezunlar Derneği ve 1907 ÜNİFEB tarafından www.1907unifeb.org adresli internet sitesinde yer alan form aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple

toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme

şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla

işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda

sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları

dahilinde işlenebilecektir:

  • Kategorilerdeki ödüllerin sahiplerinin belirlenmesi,
  • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek
  • ÜNİFEB Mezunlar Derneği ve 1907 ÜNİFEB’in mevzuattan kaynaklanan diğer

yükümlülüklerini yerine getirmesi ve haklarını kullanabilmesi.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hukuka ve

dürüstlük kurallarına uygun ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı şekilde sınırlı ve ölçülü

olarak, Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri gerektiğinde hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari

makamlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ÜNİFEB Mezunlar Derneği’nin ve 1907

ÜNİFEB’in Yönetim Kurulu üyeleri, ÜNİFEB Mezunlar Derneği’nin ve 1907 ÜNİFEB’in

Yönetim Kurullarınca belirlenmiş ve belirlenecek olan sponsorlar, etkinliğe doğrudan ya da

dolaylı yoldan katkı sağlamış üçüncü kişiler/kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

  1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin

işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi

talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel

verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya

yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

  1. Derneğimize kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi,

info@unifebmezunlar.org veya kurumsal@1907unifeb.org üzerinden bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri

sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, derneğimize iletmeniz durumunda talebiniz

en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri

Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, dernek tarafından belirlenen

tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Bizi Takip Edin

Aşağıdaki simgelere tıklayarak sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz.